Фонд національно-культурних ініціатив імені Гната Хоткевича

«СИНЕРГІЯ ВИКОНАВЦЯ І СЛУХАЧА В КОБЗАРСЬКО-ЛІРНИЦЬКІЙ ТРАДИЦІЇ»

6-7 червня 2020 року в Києві у Національному центрі народної культури «Музей Івана Гончара» (вул. Лаврська, 19 (колишня Івана Мазепи, 29) відбудеться міжнародна науково-практична конференція «Синергія виконавця і слухача в кобзарсько-лірницькій традиції».

Організатори конференції:

Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського НАН України,

НЦНК «Музей Івана Гончара», Кобзарський Цех, Фонд національно-культурних ініціатив імені Гната Хоткевича.

Теми, які розглядатимуться на конференції: історичне значення кобзарсько-лірницького виконавства в збереженні самобутності українського народу, формуванні української нації; комунікативний простір народних співців-музикантів; “чинник незрячості” виконавця в утворенні, збереженні і поширенні співоцької традиції в Україні; традиційні (облігатні і факультативні) слухацькі аудиторії; психофізіологічні феномени сприйняття, звичаєві, ритуальні, духовні, культурні, художні, естетичні, сакральні та символічні агенти впливу співоцького набутку на слухачів; роль традиційних творів, характерного музичного інструментарію, особливостей виконавства у встановленні позитивної взаємодії між співцем і його авдиторією; системні ефекти, що виявляються при індивідуальній і колективній перцепції кобзарювання; трансформація суспільного сприйняття народних співців у ХХ-ХХІ ст.; засади сучасного відродженя кобзарсько-лірницької традиції: методика наукової реконструкції, досвід доказової реконструкції; особливості нинішнього кобзарського виконавства, феномен актуалізації в умовах підвищеної громадської активності, екстремальних ситуаціях, під час військових дій, для подолання посттравматичних стресових розладів тощо; перспектива соціальної реабілітації незрячих, вразливих суспільних груп, творчої реалізації громадських об’єднань за допомогою культивування автентичних форм виконавства на традиційних співоцьких інструментах (кобзі, бандурі, колісній лірі тощо); формування спільнот шанувальників у вітчизняних і чужоземних середовищах, розкриття концептів виховання сучасного слухача тощо.

До участі запрошуються: науковці, дослідники, музейні працівники, викладачі і студенти ВНЗів, музиканти, подвижники кобзарсько-лірницького виконавства, а також широке коло шанувальників української епічної традиції.

Робочі мови конференції: українська, англійська.

Для участі у конференції необхідно: надіслати доповідь (обсягом до 10 сторінок тексту) з анотацією українською, англійською мовами (обсягом до 5 речень). Остання сторінка повинна бути подана з інформацією про себе: прізвище, ім’я, по батькові, місце роботи, посада, науковий ступінь, почесне звання, службова та домашня адреси, контактні телефони, e-mail. Необхідно також надати фотографію автора.

Матеріали надсилаються в електронному варіанті.

Структура статті має відповідати вимогам до наукових статей й складатися з таких частин:

 • УДК;

 • назва статті;

 • прізвище автора (авторів), назва організації та міста;

 • анотація;

 • ключові слова;

 • загальна суть проблеми;

 • аналіз останніх досліджень та публікацій;

 • формулювання мети статті;

 • виклад основного матеріалу;

 • висновки;

 • перелік використаних джерел.

Шрифт 14 Times new roman, у форматі RTF або doc через 1,5 інтервалу, поля – 2 см).

Посилання в тексті статті подавати тільки у квадратних дужках, наприклад [1], [1; 6], де цифри 1 і 6 відповідають порядковому номеру праці або джерела у Списку використаних джерел. Якщо посилання на джерела підряд з 1 по 6 , тоді [1-4]. Посилання на конкретні сторінки наводити після номера джерела через кому з маленької букви “с.”), наприклад: [1, с. 5]. Якщо посилання на кілька праць, вони розділяються крапкою з комою: [1, с. 5; 6, с. 25-33].

У Списку використаних джерел література розташовується в алфавітному порядку авторів та назв праць, застосовуючи український алфавіт. Іноземні видання наводити в кінці списку, застосовуючи латинський алфавіт.

Заявки на участь у конференції та матеріали для друку надсилати до 01. 04. 2020 р. на

е-mail: hotkevych_fond@mail.com

Надані доповіді будуть опубліковані безкоштовно. Кожен автор гарантовано й безоплатно отримає примірник видання збірника наукових праць конференції.

Відрядні витрати та проїзд учасників конференції здійснюються за рахунок сторони, яка відправляє у відрядження.

ОРГКОМІТЕТ

Тел. для довідок: +38(063)2387014

INTERNATIONAL SCIENTIFIC-PRACTICAL CONFERENCE “SYNERGY OF THE PERFORMER AND LISTENER IN THE KOBZAR-LIRNYK TRADITION”

On June 6-7, 2020, the International Center for Folk Culture “Ivan Honchar Museum” (Lavrska St., 19 (former Ivan Mazepa Street, 29)) will host an international scientific and practical conference “Synergy of the Performer and Listener in the Kobza Lirnyk Tradition” in Kyiv.

The organizers of the conference: Institute of Art Studies, Folklore Studies and Ethnology. MT Rylsky National Academy of Sciences of Ukraine, Ivan Honchar Museum Center, Kobzar Workshop, Hnat Khotkevych Foundation for National and Cultural Initiatives.

Topics to be discussed at the conference: the historical significance of the kobza-lirnyk performance in preserving the identity of the Ukrainian people, shaping the Ukrainian nation; communicative space of folk musicians; the performer’s “blindness factor” in the formation, preservation and dissemination of the singing tradition in Ukraine; traditional (obligatory and optional) listening audiences; psychophysiological phenomena of perception, custom, ritual, spiritual, cultural, artistic, aesthetic, sacral and symbolic agents of the influence of the singer’s acquisition on the listeners; the role of traditional works, characteristic musical instruments, performance features in establishing a positive interaction between the singer and his audience; systemic effects manifested in individual and collective perceptions of kobzars; transformation of the public perception of the national community in the XX-XXI centuries; the principles of the modern revival of the Kobza-Lirin tradition: the method of scientific reconstruction, the experience of demonstrative reconstruction; features of the current kobzar execution, the phenomenon of actualization in the conditions of increased public activity, extreme situations, during hostilities, for overcoming post-traumatic stress disorders, etc .; the prospect of social rehabilitation of blind, vulnerable social groups, the creative realization of public associations through the cultivation of authentic forms of performance on traditional singing instruments (kobza, bandura, lira (hurdy-gurdy), etc.); forming communities of supporters in domestic and foreign environments, discovering the concepts of developing the modern listener etc.

The following are invited to participate: scientists, researchers, museum workers, teachers and students of universities, musicians, ascetics of the kobza lyric performance, as well as a wide range of admirers of the Ukrainian epic tradition.

Working languages of the conference: Ukrainian, English.

To participate in the conference it is necessary to: send a report (up to 10 pages of text) with an abstract in Ukrainian, English (up to 5 sentences). The last page should be submitted with information about yourself: surname, first name, patronymic, place of work, position, academic degree, honorary title, office and home addresses, contact telephones, e-mail. You must also provide a photo of the author. The materials are sent electronically. The structure of the article should meet the requirements for scientific articles and should consist of the following parts:

UDC;

article title;

name of the author (authors), name of the organization and city;

annotation;

Keywords;

the general nature of the problem;

analysis of recent research and publications;

formulating the purpose of the article;

presenting main material;

conclusions;

a list of sources used.

Font 14 Times New Roman, in RTF or doc format at 1.5 intervals, margins – 2 cm). References should be given in square brackets only, eg [1], [1; 6], where digits 1 and 6 correspond to the serial number of the work or source in the List of sources used. If the references to the sources are from 1 to 6, then [1-4]. To refer to specific pages after the source number through the comma of the lower-case letter “S.”), for example: [1, p. 5]. If several works are referenced, they are separated by a  semicolon: [1, p. 5; 6, p. 25-33].

In the list of sources used, the literature is in the alphabetical order of authors and titles of works, using the Ukrainian alphabet. Non Ukrainian publications are given at the end of the list, using the Latin alphabet.

Applications for participation in the conference and print materials should be sent by April , 2020 to e-mail: hotkevych_fond@mail.com Submitted reports will be published free of charge.

Each author is guaranteed a free copy of the conference proceedings. The travel expenses and travel expenses of the conference participants shall be borne by the sending party.

ORGANIZING COMMITTEE

Tel. for more information: +38 (063) 2387014

Конференція_КТ_2020_1

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *